Verzekering Ethias

VERZEKERINGSPOLIS

 
Wat verstaat men onder het begrip ongeval?

Onder ongeval wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.
Worden onder andere met ongeval gelijkgesteld en zijn bijgevolgd verzekerd:

 • ziekten, besmettingen en infecties welke rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval;
 • de gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover zij zich onmiddellijk en plotseling manifesteren inzonderheid hernia's en liesbreuken, spierscheuren, verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen;
 • hartfalen en beroertes (cerebro vasculair accident).
   
Wat te doen bij een ongeval

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :

 1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
 2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VBR website)
 3. De algemene info vul je zelf in. Vergeet zeker niet je rekeningnummer en e-mailadres. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.
 4. Stuur het ongevalsaangifteformulier met vermelding van uw lidnummer (of rijksregisternummer) of kopie van de dagverzekering samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op RECHTSTREEKS naar Ethias Verzekeringen:
  Per mail (bij voorkeur): raf.stylman@ethias.be
  Per Post: Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 HASSELT .
 5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt Ethias Verzekeringen u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
 6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U best in bundeltjes overmaken aan Ethias Verzekeringen met vermeldingen van het dossiernummer zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.
 7. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces aan Ethias Verzekeringen om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.


Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier!
 

Verzekering algemeen

Verzekering 24 op 24 uur (Burgerlijke aansprakelijkheid + Lichamelijke ongevallen + Rechtsbijstand) ook in het buitenland, ook als U alleen fietst, bij ALLE recreatieve organisaties, ook chronoritten type Marmotte.

Geen specifieke fietskledij vereist, noch een specifieke sportfiets. Ook geldig voor o.m. E-bikes*, ligfietsen, 3Wielers, tandem.

Naast het fietsen zijn ook zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en ook chronoritten (type Marmotte).


*Zijn tevens verzekerd : bestuurders van elektrische fietsen (Pedelec) en speedbikes waarbij aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

Er moet steeds sprake zijn van trapbekrachtiging, er wordt m.a.w. enkel ondersteuning geleverd wanneer de bestuurder zelf trapt.
Er wordt slechts trapondersteuning gegeven tot een snelheid van 45 km/uur. Voor de SPEEDBIKES (ondersteuning tot 45 km per uur) is er geen probleem voor de VBR-leden; NIET-LEDEN lichten best hun verzekeraar (familiale)in.

Lichamelijke ongevallen

Waarborgen:

1. OVERLIJDEN : € 16.000

2. BLIJVENDE INVALIDITEIT : € 35.000
 

3. BEHANDELINGSKOSTEN :

 • behandelingskosten erkend door het RIZIV: tot 100% van het RIZIV tarief
 • behandelingskosten niet erkend door het RIZIV: tot € 625 per ongeval.
 • vervoerskosten: basis arbeidsongevallenverzekering onder toepassing van art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.
 • duurtijd: 104 weken


4. DAGVERGOEDING in geval van tijdelijke werkongeschiktheid (voor slachtoffers tot en met 65 jaar):

Voor de slachtoffers tot en met 65 jaar die werkelijk loonverlies lijden, maar geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering bekomen (zelfstandigen): vanaf de 1ste dag na ongeval € 40 per dag.

Voor de slachtoffers tot en met 65 jaar die na eventuele tussenkomst van het ziekenfonds werkelijk loonverlies lijden (loon- en weddetrekkenden): vanaf de 1ste dag na ongeval € 10 per dag.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Lichamelijke schade aan derden tot € 5.000.000 per schadegeval
Materiële schade aan derden tot € 625.000 per schadegeval

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers automatisch voorzien voor de vrijwilligersorganisaties

Rechtsbijstand

Burgerlijke verdediging: waarborgbedragen burgerlijke aansprakelijkheid
Strafrechterlijke verdediging: € 12.500

Gratis pechverhelping

Dit geldt voor RECREATIEVE – SPORTIEVE- WOON/ WERKFIETSERS. ALLE types fietsen vallen onder deze bijstand, inbegrepen E-BIKES.
Onze partner – met wie wij een exclusief contract hebben - is binnen de 30 minuten ter plaatse en brengt de VBRfietser snel naar zijn/haar vertrekpunt of thuisadres. De fiets wordt voor herstelling afgeleverd bij de dichtstbijzijnde fietshersteller of bij de eigen hersteller indien die binnen een straal van 30 km gevestigd is – en dit in heel België en gedurende 24 uur, 7 dagen op 7.


BIJZONDERHEDEN


Er is dekking in België vanaf 1 km van het vertrekpunt van de fietser; er is ook dekking over de landsgrenzen met buurlanden tot 30 km over de grens, gemeten vanaf het vertrekpunt in België. Dekking geldt bij technische en elektrische fietspanne, vandalisme, ongeval of diefstal. De FIETSBIJSTAND bestaat in het ophalen van fiets en fietser indien de fiets niet ter plaatse rijklaar kan gemaakt worden. Kosten van wisselstukken en van de fietshersteller zijn niet gedekt. Fietsers zijn enkel gedekt als hun rijwiel technisch en wettelijk in orde is en op een redelijke manier en met regelmaat onderhouden. De pechverhelper zal zich moeten kunnen vergewissen van het feit dat diegene die moet geholpen worden effectief lid is van de Vlaamse Wielrijdersbond.
 
UITGESLOTEN

 • Deelname aan georganiseerde afgepijlde toertochten (clubritten vallen hier niet onder
 • Bijstand thuis of voor een fiets die reeds bij een fietshersteller staat
 • Verlies van sleutels van een fietsslot bij diefstal
 • Fiets die gestolen is en waarvoor geen aangifte bij de politie is gedaan
 • E-bike waarvan de batterij onvoldoende werd opgeladen bij vertrek
 • Opzettelijk veroorzaakt defect
 • Bij defect dat reeds bestond vooraf

 Bij pech belt u het gratis noodnummer 0800-787.62, geef uw naam, lidnummer of rijksregisternummer en de plaats waar u met pech staat door en binnen 30 min.(onder normale omstandigheden) is de wegenwachter bij u.
Wij zijn overtuigd dat deze extra service een geruststelling zal zijn om met nog meer plezier aan uw fietstochten te beginnen.
 

Sport nevenactiviteiten en niet-sportactiviteiten

De federatie onderschreef ten voordele van de aangesloten clubs een dekkingsuitbreiding waardoor hun aansprakelijkheid als inrichter van sport-nevenactiviteiten in eigen clubverband ( vb. voetbalmatch, basket in clubverband) en niet-sportactiviteiten ( BBQ, clubfeest, fuif ) door onderhavig contract wordt verzekerd op voorwaarde dat deze activiteiten vermeld worden op de kalender die jaarlijks aan de federatie dient te worden overgemaakt (kan via website)
In deze uitbreiding is de persoonlijke aansprakelijkheid van de vrijwillige helpers leden en de waarborg lichamelijke ongevallen inbegrepen.
De leden deelnemers tijdens sport-nevenactiviteiten worden eveneens verzekerd in lichamelijke ongevallen.
Deze uitbreiding geldt enkel wanneer de activiteit door de federatie werd goedgekeurd (gevaarlijke sporten als skiën, bergbeklimmen, duiken, valschermspringen blijven uitgesloten).

Vrijwillige helpers niet-leden

De federatie deed op dit vlak ook een extra inspanning en onderschreef ten voordele van de aangesloten clubs een dekkingsuitbreiding waardoor de aansprakelijkheid van de clubs veroorzaakt door de vrijwillige helpers niet-leden, alsmede hun persoonlijke aansprakelijkheid, tijdens de hoofdsportactiviteiten, sportnevenactiviteiten en niet-sportactiviteiten wordt gewaarborgd voor zover de activiteit vermeld staat op de kalender.

De vrijwillige helpers niet-leden zijn verzekerd in lichamelijke ongevallen indien hun namen werden medegedeeld aan de federatie (via clubactiviteiten op VBR website).

Reisbijstand verzekering

De sportverzekering van de federatie is wereldwijd van toepassing op alle verzekerde clubactiviteiten en de individuele beoefening van fietsen, zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen.

Is echter niet verzekerd:

 • bijstand in geval van ongeval;
 • bijstand in geval van ziekte;
 • tussenkomst in de kosten bij ziekte;
 • de organisatie en bekostiging van de repatriëring in geval van ziekte of ongeval.


Deze diensten kunnen gewaarborgd worden door een Polis Ethias Assistance.

Andere verzekerde hulpverlening:

 • repatriëring van de zieke of gewonde naar België
 • de vergoeding van opzoekings- en reddingskosten bij ongeval of verdwijning
 • reis van een in België achtergebleven familielid naar de opgenomen verzekerde
 • vervroegde terugreis bij overlijden in België van een familielid
 • opsturen van noodzakelijke en ter plaatse onvindbare geneesmiddelen
 • ...

Premie per dag per persoon: € 1,50 te verhogen met taksen (9,25%)

Hoe kan je inschrijven op de reisverzekering Ethias Assistance?

Om dergelijke reisverzekering af te sluiten dient u minstens 1 week voor vertrek het daarvoor bestemde formulier in te vullen en op te sturen naar assistance.collectiviteiten@ethias.be. Even later krijgt de club van Ethias een factuur voor de betaling.
U kan het formulier downloaden via de VBR website.